REGULAMIN

Regulamin Fitness Klubu "AMADEUS"


POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Fitness Klubu AMADEUS zwanego dalej Klubem, przy ul.H. Modrzejewskiej 40, Koszalin 75-734

§1

Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.

§2

Osoba, która zamierza wykupić karnet lub wejście jednorazowe jest zobowiązana przed przystąpieniem do zajęć do konsultacji z lekarzem w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z określonych zajęć.

§3

Fakt zakupienia karnetu lub wejścia jednorazowego potwierdza odbycie przez osobę konsultacji lekarskich i uzyskanie zgody na uczestnictwo w określonych zajęciach, jak również zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.

§4

Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karty wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat członkowskich.

§5

W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły jednorazową opłatę.

§6

W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować instruktora przed zajęciami.

§7

Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubranie w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Klubu, Klub nie ponosi odpowiedzialności.

§8

W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne - inne od tego, w którym się przyszło do Klubu - z czystą podeszwą. Na zajęciach aerobiku i siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Nie dopuszczalne są: klapki, baletki, ćwiczenie na boso, obuwie inne od sportowego - chyba, że instruktor zaleci inaczej.

§9

Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących - sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren sali do aerobiku zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas ćwiczeń obowiązuje również zakaz żucia gumy.

§10

Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć aerobowych oraz Instruktora. Klub zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć jeśli na grupę przyjdzie mniej niż 3 osób. W zamian za to będzie istniała możliwość odrobienia tych zajęć w innym dniu na aerobiku.

§11

Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu.

§12

Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.

§13

Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu Klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest równowartość nie wykorzystanego karnetu i opłata wpisowa.

§14

Osoby korzystające z usług klubu otrzymują kluczyk od szafki, w zamian zostawiają karnet lub zastaw w wysokości 10 PLN, w przypadku złamania lub utraty kluczyka, uczestnik zajęć zobowiązany jest do poniesienia kosztów wymiany zamka w wysokości 20 PLN.

§15

Klub zastrzega sobie ze może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym członków Klubu z 5 dniowym wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie Klubu, w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat. Jednocześnie umowa o korzystanie z usług Klubu zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni w jakich Klub był nieczynny.

§16

Do sterowania oświetleniem, klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko pracownik Klubu.

§17

Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przezFitness Klub Amadeus prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Faktury wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi - do odbioru w recepcji Klubu.

§18

Każdy klient korzystający z Fitness Klubu Amadeus jest świadomy, że klub nie odtwarza publicznie muzyki do której nie posiada licencji do jej odtwarzania. Dlatego w klubie Amadeus istnieje możliwość odtwarzania muzyki tylko za pośrednictwem radia internetowego „Wolne Media- kanał 2” lub podobnego, które udostępnia utwory na licencji Creative Commons. W związku z tym klient zobowiązuje się do przestrzegania w/w punktu.

§19

Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.

§20

Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez prowadzącego Fitness Klub AMADEUS.

§21

Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez prowadzącego instruktora.

§22

Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać do instruktora lub pod numerem telefonu: 604 257 213.